Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuda - Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyweb.keuda.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyweb.keuda.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma

 

Yh 10.11.2021 § 89 

 

 

Ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan vuoden 2018 alusta, jo­ten talousarviovuosi on uudistuksen viides täytäntöönpanovuosi. Re­for­mis­sa uudistui lähes koko ammatillisen koulutuksen lain­sää­dän­tö, rahoitus- ja ohjausjärjestelmät sekä tutkintojärjestelmä. Uu­dis­tuk­sen ydinasioita ovat yksilölliset opintopolut, asiakaslähtöisyys, työ­elä­män ja yksilöiden tarpeisiin vastaava osaaminen sekä tiivis yh­teis­työ työelämän kanssa.

 

Kuntayhtymän vuoden 2022 talousarviossa ja vuosien 2023-2024 ta­lous­suun­ni­tel­mas­sa keskeistä on edelleen strategian mukainen toiminta budjetin puitteissa, kasvun hallinta sekä palautuminen koronapandemiasta normaalimpaan tekemiseen.

 

Kuntayhtymän talous on tasapainossa ja vuoden 2021 arvioitu ti­li­kau­den tulos sekä vuoden 2022 talousarvion tilikauden tulos ovat yli­jää­mäi­siä. Tämän hetkisen arvion mukaan myös suun­ni­tel­ma­vuo­sien osalta tilikauden tulos tulee olemaan ylijäämäinen, joka vaatii kuitenkin investointien maltillistamista taloussuunnitelmavuosina.

 

Talouden arviointi on kuitenkin aiempaa epävarmempaa uuden ra­hoi­tus­jär­jes­tel­män vuoksi ja erityisesti siksi, että rahoituksesta on tul­lut erittäin sirpaleista perustuen erilaisiin hankehakuihin ja li­­ra­hoi­tuk­siin. Rahoitus ei siis ole lisääntynyt pysyväisluonteisesti.

 

Kuntayhtymän järjestämisluvassa Keudan ensisijaiseksi toi­min­ta-alu­eek­si on määritelty Uusimaa ja opetuskieleksi suomi. Opis­ke­li­ja­vuo­sien vähimmäismäärä on 5019.  Keudalla on myös oikeus jär­jes­tää tutkintoja ja koulutusta työvoimakoulutuksena. Lisäksi Keu­dal­la on laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä sekä van­ki­la­ope­tuk­sen tehtävä.

 

Vuoden 2022 talousarviossa on opiskelijavuosimäärätavoite on 6850, josta laajennetun oppisopimuskoulutuksen määräksi ar­vioi­daan n. 200.  Kansanopistokoulutuksen määräksi arvioidaan 670 opis­ke­li­ja­viik­koa, josta taidealan koulutuksen osuus on 450 ja oppivelvollisuusikäisten koulutuksen osuus 220 opiskelijaviikkoa. Aikuisten perusopetuksen kurssimääräksi arvioidaan 2450.

 

Menot vuoden 2022 talousarviossa jakautuvat seuraavasti:

I

Toimintamenoihin

61 098 516 €

II

Rahoitusmenoihin

2 500 €

III

Investointimenoihin

8 120 000 €

 

Vuoden 2022 toimintatuotot ovat talousarviossa 67 315 104 €. Edel­li­sen vuoden muutosten jälkeiseen talousarvioon verrattuna toimintatuottojen odotetaan kas­va­van 5 779 784 € (+9,4 %). Ammatillisen koulutuksen uusi ra­hoi­tus­jär­jes­tel­mä ja hallituksen lisämäärärahat opetus- ja oh­jaus­hen­ki­lös­tön palkkaukseen mahdollistaa tuottojen melko voimakkaan kas­vat­ta­mi­sen, joka on täysimääräisesti mukana vuoden 2022 talousarviossa.

 

Vuodelle 2022 maan hallituksen määrärahaesitys ammatillisen kou­lu­tuk­sen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen on valtion budjetissa 70 milj. €. Vastaava summa vuosina 2020-21 oli 80 milj. € kumpanakin ja vuonna 2019 20 milj. €. Keudan ennakoidaan saavan vuodelle 2022 2,2 milj. €. Vuonna 2021 Keuda sai näistä määrärahoista li­­ra­hoi­tus­ta OKM:n lisäsuoritepäätöksellä 2 875 545 €, vuonna 2020 2 477 795 € ja vuonna 2019 700 000 €. Edellisten lisäksi koronapandemiasta aiheutuviin lisäohjaus- ja opetustarpeisiin on saatu lisärahoitusta 393 000 € vuonna 2021 ja 900 000 € vuonna 2020.  

 

Toimintamenot ovat talousarviossa 61 098 516 €. Toimintamenot kas­va­vat 4 343 919 € (+7,7 %) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Tu­lo­jen ja menojen erotus eli toimintakate on 6 216 588 €, joka on 1 435 865 € (+30 %) suurempi kuin vuoden 2021 talousarviossa.

 

Talousarviossa on myös huomioitu tarkastuslautakunnan esitys kun­ta­yh­ty­män hallitukselle vuoden 2022 tarkastuksen ja arvioinnin ta­lous­ar­viok­si eli yhteensä 28 500 €.

 

Yhteenveto tulosalueittain päätettävistä vuoden 2022 tilikauden tu­lok­ses­ta:

Opetus- ja koulutuspalvelut

17 078 820 €

Elinvoimapalvelut

885 167 €

Yhteiset palvelut

-17 962 399 €

Yhteensä

1 588 €

 

Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate on 6,2 milj. €, mikä on noin 1,4 milj. € parempi (+30%) verrattuna vuoden 2021 vuosikatearvioon. Kun vuo­si­kat­tees­ta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot (6,2 milj. €) saa­daan tilikauden tulos. Tilikauden ennakoitu tulos on 1 588 €. Se on melko sama kuin vuoden 2021 talousarvion ti­li­kau­den tulos 3 073 €. Suunnitelman mukaiset poistot kasvavat n. 1,4 milj. € (+30%) vuoden 2021 tasoon verrattuna, joka johtuu lyhyen poistoajan tuotteiden ja kalusteiden merkittävästä kasvusta viimeisten vuosien aikana. Niissä oppimisympäristöissä, joi­hin on viime vuo­si­na tehty isoja investointeja, on poistojen kat­ta­mis­vel­voit­teel­la suu­ri merkitys talouden tasapainon kannalta.   

 

Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä ei laskuta jäsenkuntiaan ei­kä myöskään peri maksuosuuksia vaan tarvittaessa taloutta ta­sa­pai­no­te­taan muilla keinoin.

 

 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaehdotuksen:

1) talousarvion yleisperustelut
2) Keudan strategian 2020-2024
3) talousarvion yhteenvedon
4) vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
5) käyttötalousosan
6) tuloslaskelmaosan
7) investointiosan
8) rahoitusosan
9) liitteet 

ja päättää esittää kohdat 1-9 edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

Yv 24.11.2021 § 23  

234/02.02.00/2021  

 

 

Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaehdotuksen:

1) talousarvion yleisperustelut
2) Keudan strategian 2020-2024
3) talousarvion yhteenvedon
4) vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
5) käyttötalousosan
6) tuloslaskelmaosan
7) investointiosan
8) rahoitusosan
9) liitteet

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 on tämän asiakohdan liitteenä.

 

Päätös Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen esityksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa