Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuda - Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyweb.keuda.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyweb.keuda.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2020

 

Yh 15.09.2021 § 66 

 

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan arvioida, ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Edelleen kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa

valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

 

Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus on käsitelty yhtymävaltuustossa 19.5.2021. Käsittelyn yhteydessä yhtymävaltuusto päätti pyytää yhtymähallitukselta vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä.

 

Arviointikertomuksessa on kiinnitetty huomiota muutamiin kohtiin, joiden perusteella yhtymähallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa

1. Yhtymähallitus yhtyy tarkastuslautakunnan arvioon sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

2. Tarkastuslautakunta kiinnitti aiheellisesti huomiota yhteisten palvelujen tulosalueen nettomäärärahan ylittymiseen, joka aiheutui ylimääräisten poistojen ja vaihto-omaisuuteen liittyvien arvonalentumisten kirjaamisesta yhteisten palvelujen tulokseen.

3. Korona-pandemia vaikutti erityisesti suoritettujen tutkintojen toteumaan, sillä näyttöjä ei etätyöskentelyolosuhteissa pystytty toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa. Keudasta valmistui kuitenkin suhteellisesti enemmän opiskelijoita verrattuna muihin koulutuksen järjestäjiin. Keuda Koulutuspalvelut Oy:n liikevaihto laski huomattavasti, kun koulutuksia ei pystytty epidemian vuoksi järjestämään. Korona-pandemian exit/entry-suunnitelma on laadittu tukemaan normaalimpaan toimintaan paluuta.

4. Opiskelijapalautteiden vastaajamäärien nostamiseen on edelleen kiinnitettävä huomiota, joskin ne tällä hetkellä ovat hyvällä tasolla.

5. Henkilöstökyselyllä mitattavan QWL-indeksin mittaustapaa on vakioitu, jotta saadaan vertailutietoa pidemmällä aikavälillä.

6. Keudalle on myönnetty lisärahoitusta koronavaikutusten tasaamiseen. Rahoitus käytetään opiskelijoiden hyväksi, jotta he saavat riittävää ohjausta ja tukea opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen.

7. Keuda varautuu ammatillisen koulutuksen rahoituksen palautumiseen normaalitasolle sekä toiminnan että talouden osalta osana talousarvion ja seuraavien kahden vuoden taloussuunnitelman laatimista.

 

Esittelijä Vs. kuntayhtymän johtaja Tiina Halmevuo

 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus antaa yllä olevat vastaukset kuntalain 121§:n mukaisena lausuntonaan yhtymävaltuustolle ja että lausunto annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.

 

Päätös Hyväksyttiin vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus.

 

 

Yv 24.11.2021 § 24  

130/00.03.02/2021  

  

 

ätösehdotus Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto käsittelee yhtymähallituksen antaman vastineen vuoden 2020 arviointikertomukseen.

 

Päätös Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen esityksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa